coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » april

Månadsarkiv: april 2013

2. Ämne och mål

Jag kommer skriva varje vecka om de 11 kärnkompetenserna, som vi som ICF-coacher (International Coach Federation) håller oss till. Det är viktiga kompetenser för coacher men de är tänkvärda och bra i många andra sammanhang också. Jag har räknat upp dem alla under fliken Coachkompetenser. Du kan läsa mer om dem på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 .

2. Ämne och mål / Coachöverenskommelsen

Att göra en överenskommelse med den som ska coachas om praktiska villkor och vad coachingprocessen i stort ska handla om, är naturligtvis viktigt och nödvändigt. Framför allt är det coachens uppgift att informera om vad coaching är, så att man inte tror att man ska få råd, konsultation eller någon terapivariant.

Men vad jag mest vill uppehålla mig vid är ämne och mål vid varje coachtillfälle. Jag har funnit att klargöra dessa, gör coachingen så mycket effektivare och enklare. Dessutom vet vi båda parter i coachingen vad det ska handla om och gör samtalsformen ’rakare’ och man hamnar inte lika lätt på avvägar. Och gör man det kan man alltid fråga: ’Hur hänger det här ihop med ämnet?’

Det finns tre mycket användbara frågor:
’Vad ska vi tala om idag?’
’Vad handlar det här om egentligen?’
’Vad vill du ha med dig när vi är färdiga?’

Att hitta vad vi ska tala om idag, förutsätter att man utforskar och verkligen hittar vad som är det egentliga ämnet. Jag har varit med om att en kvinna ville hitta ett sätt att träna på men det handlade om var hur hon skulle hantera dotterns flytt från hemmet. På något sätt fick hon då också fram sättet att träna på på köpet. Att ’gräva’ i ämnet gör att coachingen ofta kommer på en djupare nivå och ger bättre resultat. Ställ gärna frågan ’vad handlar det här om egentligen’ upprepade gånger tills det är uttömt?’

En gång när jag grävde och grävde men inte kunde finna något, tänkte jag att jag skulle fråga vart hon ville nå med samtalet. Det målet klargjorde fullständigt vad det var frågan om …….men…….jag höll det för mig själv och tänkte inte på att båda behövde veta ämnet och målet. När man har frågat ’vad vill du ha med dig när vi är färdiga?’ kan man stretcha målet och fråga :’Om du kommer ännu längre, vad skulle det vara?’

Är målet klart och tydligt kan man också använda det när man vill veta hur coachingen fortskrider. ’Hur nära målet är du nu?’ Ett annat tillfälle när jag ställde den frågan, tyckte jag att personen i fråga var helt i mål och fick till svar: ’Inte riktigt framme’. När jag då frågade vad som fattades, uppgav personen: ’Jag tror inte jag vågar’. Kom ihåg att det är den som blir coachad, som har svaret – inte du!

Tips: När ni kommit fram till vad ämnet och målet är, låt personen skriftligt formulera dessa och du kan upptäcka att ibland blir det ytterligare något som kommer upp. Fördelen är att ni båda har en formulering framför er och inte var sina tolkningar, som det blir när det är muntligt. (Det skrivna ordet är sannare än det talade.)

Kolla in fråga 5 under fliken Drömresan!

1. Etiska riktlinjer

Jag kommer nu att skriva varje vecka om de 11 kärnkompetenserna , som vi som ICF-coacher (International Coach Federation) håller oss till. Det är viktiga kompetenser för coacher men de är tänkvärda och bra i många andra sammanhang också. Jag har räknat upp dem alla under fliken Coachkompetenser. Du kan läsa mer om dem på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 .

1. Etiska riktlinjer
Den första kärnkompetensen handlar om hur jag tillämpar de etiska riktlinjerna. Har man jobbat i yrken där det råder tystnadsplikt är det här inte svårt att förstå. Men det är så mycket mer än att bara behålla allt som kommer upp i en coaching. Framför allt hur jag bemöter med respekt och förtroende. Det är alltid rätt att bemöta andra som jag själv vill bli bemött – men ibland kan vi ha olika höga trösklar för vad vi accepterar. Viktigt att man går in på de etiska riktlinjerna i ett kundmöte, så att det är utklarat.
Ibland kan det vara både intressanta och spännande uppgifter som kommer fram i en coaching. Kom ihåg att aldrig delge andra vad som kommit upp om du inte fått vederbörandes uttryckliga godkännande. Vid några tillfällen har det varit aktuellt att ta upp något svårt med någons chef och då har jag använt en av tre olika modeller.
• Coacha personen att ta upp det själv och kanske gå igenom vad som ska säjas och på vilket sätt det ska göras. Personligen tycker jag att det är den bästa vägen utan mellanhänder.
• Vi gör det tillsammans, dvs jag som coach kan inta olika roller. Antingen som den som finns som stöd och den som coachas har huvudansvaret eller att vi alla tre samtalar om det aktuella ämnet.
• Jag som coach möter chefen och detta ska ha föregåtts av en diskussion om vad som ska tas upp och på vilket sätt. Jag tycker det är viktigt att inte ta upp annat som förekommit i coachingen än det vi är överens om.
Framför allt ska den som blir coachad kunna känna sig trygg att kunna ta upp vad som helst i coachingen utan att det ska komma fram ’bakvägen’. Denna kärnkompetens är förutsättningen för kärnkompetensen förtroende.

Kolla in fråga 4 under fliken Drömresan!

Coachande förhållningssätt

Du kan ha ett coachande förhållningssätt utan att vara coach.
Att se varje persons fulla potential och se personens möjligheter är en grundläggande inställning för att ha ett coachande förhållningssätt. Tänk dig att du sitter bland en grupp människor. Tänk efter hur mycket samlade kunskaper och erfarenheter, som finns i där. Se vilka möjligheter som gruppen / människorna har. Se bortom de vanliga gränserna och du har ett coachande förhållningssätt.

En annan grundbult är utforskandet. Använd frågor och gräv djupare i de svar som kommer. ’Vad handlar det här om egentligen?’ är en mycket användbar fråga. Frågorna bör vara öppna, d v s inte frågor som kan besvaras med ja eller nej. De stoppar flödet och begränsar fortsatt utforskande. Att alltid börja med vad, när, hur, vem, vilket/vilka gör frågorna öppna. Däremot blir varför något man oftast försvarar sig mot och stör flödet.

När det gäller att komma till resultat och få något gjort, är det viktigt att den som ska utföra ’jobbet’, i möjligaste mån kan besvara frågorna vad, hur och när. Vad ska göras – oftast vet personen själv vad som behöver utföras. Lita på att man förstår och ser det. Men fråga också hur det ska göras. Ibland är det lättare att säja vad som ska göras än att veta hur det ska göras. Viktigt är också att fråga när det ska bli gjort. I det ligger ett åtagande och sannolikheten att det ska bli utfört ökar väsentligt.

Hur kan man använda det coachande förhållningssättet?
Jag träffade en coach, som berättade att hon alltid använde det vid anställningsintervjuer och referenstagning. Det blir ett annat djup i samtalen och båda parter känner sig mycket nöjda efteråt. Att vara nyfiket intresserad och förväntansfull inför det svar som kommer och hela tiden utgå från personen, dess kapacitet och möjlighet är en bra början.

Tänk efter i vilka situationer du kan använda dig av ett coachande förhållningssätt.

Kolla in fråga 3 under fliken Drömresan!

Hur kan jag använda coaching i vardagen

Om du har en ’coachande hållning’ d v s förutsätter att alla dina medmänniskor har resurser att klara av det som möter dem, har du redan där behållning av sättet att vara. Om du dessutom inte talar om för folk vad de ska, borde eller måste göra – ja då har du kommit långt. Det är inte alltid enkelt men det ger resultat i långa loppet.

Jag hade en kvinna på utbildningen om hur man coachar individuellt i grupp. Hon berättade att hon hade en väninna, som jämt och ständigt ringde henne om allt möjligt. Frågade om råd och i övrigt påverkade den här kvinnan, så att hon helt enkelt inte ville prata med henne längre. Men så hade hon ju lärt sig att ställa frågor var mycket effektivt och det var vad hon gjorde nästa gång väninnan ringde. Inga tips, råd eller åsikter om vad kvinnan själv tyckte utan bara frågor. Skillnaden var uppenbar. Hon kände sig inte utsugen eller slut och trött på väninnan och väninnan tackade henne för ett fantastiskt bra samtal. Snacka om vändning.

På jobbet kan man också ställa frågor i stället för att tala om för folk hur man bör eller inte bör göra och inte minst våra barn. De har mycket större resurser än vi som föräldrar, lärare och andra vuxna tror. Fråga dem och bli förvånad över svaren.

Använd frågor. Inte manipulerande frågor, där du själv har en excellent lösning utan utforskande, intresserade frågor.

Kolla in fråga 2. under fliken Drömresan!

Håll varandra högt!

Alla har vi haft någon fantastisk lärare under vår skoltid – som har varit uppmuntrande, full av respekt för sina elever och som verkligen ’sett’ både dig och de andra. Hur kändes det? Säkert har vi också haft en lärare, som har ’förminskat’ dig. En lärare som inte förväntade sig något utan såg eleverna som ’hopplösa’. Fundera över hur dessa två typer av lärare påverkade dig. De flesta lärare och människor är en mix av de bägge sorterna.

Som coach håller jag alltid personen högt och förväntar mig mycket mer än personen själv gör (och ändå kommer jag inte upp till personens fulla potential). Vad skulle ha hänt med dig om din första chef hade sett din fullaste potential? Var hade du varit idag?

Många chefer som vill bli coachade, vill ha hjälp att motivera någon speciell medarbetare, eller vill hitta lösningen på ett ’personalproblem’, som det så vackert heter. Ibland har vi jobbat med chefens inställning till den här personen. Situationen kan förändras avsevärt bara genom att ’hålla någon högt’.
Tänk på någon som du ser som ’hopplös’ (många gånger kommer våra barn i synfältet) – uppvärdera personen – fördubbla det och verkligen känn hur din syn på personen ifråga förändras. Ge akt på vad som händer . . . .

Kolla in fråga 1. under fliken Drömresan!