coaching beyond your dreams

Hem » 2013 (Sida 2)

Årsarkiv: 2013

4. Närvaro

Nästa kärnkompetens i coaching är närvaro. Att vara närvarande – så svårt och så enkelt. Det är ju att bara vara.
Efter att Franciscus av Assisi, som var en rik yngling, fått en uppenbarelse, gick han och sålde allt han ägde och gick sin väg. Det började regna och enligt tradititonen kommenterade han händelsen på detta sätt:’- Jag var lycklig, ty för första gången var jag i mitt esse’. (esse=vara)

När du är närvarande och bara är, utan störande tankar, då kan du helt och hållet koncentrera dig på din uppgift. Om det är att coacha, så är du fullt uppmärksam på den du coachar och lyssnar färdigt på vad den personen har att säja. Du tänker inte på dina egna lösningar eller egen agenda, du funderar inte över vad nästa fråga är och du tänker inte på något annat t ex vad ska vi ha till middag i kväll.

Vid ett tillfälle hade jag coachat en person under en längre tid och just vid det här tillfället, upptäcker jag att klockan är 10.50 och klockan 11.00 har jag nästa kund, på ett annat ställe. Jag tappar fokus och försöker sno till en bra avslutning hastigt och lustigt. Nästa gång säjer min kund:’Inte för att jag vill klaga på din coaching men förra gången var inte bra.’ ’Tack för att du tar upp det’, säjer jag ’hade inte du gjort det hade jag gjort det’. Så förklarar jag vad som hade hänt och erbjuder en extra coachtimme. Så enkelt det hade varit att bara säja som det var ’oj, nu har jag nästa kund om 10 minuter’ och så försöka avsluta på ett bra sätt. Som det nu blev, blev hela coachingen ’förstörd’. Så viktigt det är att vara närvarande!

Fundera över hur närvarande du är i mötet med andra människor. Har du kontakt med barn, kan du lära dig att vara mer närvarande bara genom att ge akt på ditt egen närvaro. Föräldrar är ofta någon annanstans i sina tankar, i stället för att vara här och nu hela tiden. Jag påstår inte att det alltid är lätt men träna, träna och lycka till!

Kolla Fråga 7 under fliken Drömresan!

3. Skapa förtroende

Den här veckan vill jag ta upp kärnkompetens 3 ’skapa förtroende’. Du kan läsa mer om dem alla på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 . Förutom det som står i ICF:s ’skapa tillit och närhet till klienten’ vill jag fokusera på förtroendet.

Att skapa förtroende – hur gör man det?

I mina utbildningar tar jag ofta upp ämnet, jag har frågat runt inför den här bloggen och jag har genom mina erfarenheter hittat tre viktiga komponenter. Olika viktiga i olika sammanhang och personer.
Att vara
• Att tro på andra
• Att kunna

Att vara. Vi människor är egentligen väldigt känsliga för om något är äkta eller ej. Att bara vara eller ha närvaro, gör att du är dig själv. (Mer om kompetensen närvaro i nästa blogg.) Att vara äkta betyder också att du är den du är, varken mer eller mindre och det är det genuina vi söker. Om du i ett möte känner att personen är närvarande både i tanken och i talet, blir utbytet för båda så mycket större och befrämjar förtroendet.

Att tro på andra. När jag blir bemött av någon som verkligen tror på mig och min förmåga, då får jag en skjuts i rätt riktning och kan se möjligheterna lättare. Att själv i ett möte se den andra som en fantastisk människa med hög potential, bidrar till att öka förtroendet mellan er båda.

Att kunna. För många är det viktigt att veta att det finns kunskap (kunskap inte = skolning). Träffar jag en coach vill jag naturligtvis att coachen ska vara kunnig i sin profession, att jag bemöts av motfrågor som är uppriktiga och relevanta och för mig framåt. Att det ger resultat.

Förutom de här tre delarna finns naturligtvis ’den gyllene regel’ som finns i alla stora religioner med lite variationer: ’Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem’. Bemötandet.
Fundera över ditt eget sätt att skapa förtroende, tänk på situationer, där du har ett stort förtroende. ’Hur har det blivit så?’ Tänk på någon som du har stort förtroende för, ’Vad är det som gör att du har förtroende för den personen’. Hitta ditt eget sätt och vidareutveckla det.

Kolla in fråga 6 under fliken Drömresan!

2. Ämne och mål

Jag kommer skriva varje vecka om de 11 kärnkompetenserna, som vi som ICF-coacher (International Coach Federation) håller oss till. Det är viktiga kompetenser för coacher men de är tänkvärda och bra i många andra sammanhang också. Jag har räknat upp dem alla under fliken Coachkompetenser. Du kan läsa mer om dem på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 .

2. Ämne och mål / Coachöverenskommelsen

Att göra en överenskommelse med den som ska coachas om praktiska villkor och vad coachingprocessen i stort ska handla om, är naturligtvis viktigt och nödvändigt. Framför allt är det coachens uppgift att informera om vad coaching är, så att man inte tror att man ska få råd, konsultation eller någon terapivariant.

Men vad jag mest vill uppehålla mig vid är ämne och mål vid varje coachtillfälle. Jag har funnit att klargöra dessa, gör coachingen så mycket effektivare och enklare. Dessutom vet vi båda parter i coachingen vad det ska handla om och gör samtalsformen ’rakare’ och man hamnar inte lika lätt på avvägar. Och gör man det kan man alltid fråga: ’Hur hänger det här ihop med ämnet?’

Det finns tre mycket användbara frågor:
’Vad ska vi tala om idag?’
’Vad handlar det här om egentligen?’
’Vad vill du ha med dig när vi är färdiga?’

Att hitta vad vi ska tala om idag, förutsätter att man utforskar och verkligen hittar vad som är det egentliga ämnet. Jag har varit med om att en kvinna ville hitta ett sätt att träna på men det handlade om var hur hon skulle hantera dotterns flytt från hemmet. På något sätt fick hon då också fram sättet att träna på på köpet. Att ’gräva’ i ämnet gör att coachingen ofta kommer på en djupare nivå och ger bättre resultat. Ställ gärna frågan ’vad handlar det här om egentligen’ upprepade gånger tills det är uttömt?’

En gång när jag grävde och grävde men inte kunde finna något, tänkte jag att jag skulle fråga vart hon ville nå med samtalet. Det målet klargjorde fullständigt vad det var frågan om …….men…….jag höll det för mig själv och tänkte inte på att båda behövde veta ämnet och målet. När man har frågat ’vad vill du ha med dig när vi är färdiga?’ kan man stretcha målet och fråga :’Om du kommer ännu längre, vad skulle det vara?’

Är målet klart och tydligt kan man också använda det när man vill veta hur coachingen fortskrider. ’Hur nära målet är du nu?’ Ett annat tillfälle när jag ställde den frågan, tyckte jag att personen i fråga var helt i mål och fick till svar: ’Inte riktigt framme’. När jag då frågade vad som fattades, uppgav personen: ’Jag tror inte jag vågar’. Kom ihåg att det är den som blir coachad, som har svaret – inte du!

Tips: När ni kommit fram till vad ämnet och målet är, låt personen skriftligt formulera dessa och du kan upptäcka att ibland blir det ytterligare något som kommer upp. Fördelen är att ni båda har en formulering framför er och inte var sina tolkningar, som det blir när det är muntligt. (Det skrivna ordet är sannare än det talade.)

Kolla in fråga 5 under fliken Drömresan!

1. Etiska riktlinjer

Jag kommer nu att skriva varje vecka om de 11 kärnkompetenserna , som vi som ICF-coacher (International Coach Federation) håller oss till. Det är viktiga kompetenser för coacher men de är tänkvärda och bra i många andra sammanhang också. Jag har räknat upp dem alla under fliken Coachkompetenser. Du kan läsa mer om dem på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 .

1. Etiska riktlinjer
Den första kärnkompetensen handlar om hur jag tillämpar de etiska riktlinjerna. Har man jobbat i yrken där det råder tystnadsplikt är det här inte svårt att förstå. Men det är så mycket mer än att bara behålla allt som kommer upp i en coaching. Framför allt hur jag bemöter med respekt och förtroende. Det är alltid rätt att bemöta andra som jag själv vill bli bemött – men ibland kan vi ha olika höga trösklar för vad vi accepterar. Viktigt att man går in på de etiska riktlinjerna i ett kundmöte, så att det är utklarat.
Ibland kan det vara både intressanta och spännande uppgifter som kommer fram i en coaching. Kom ihåg att aldrig delge andra vad som kommit upp om du inte fått vederbörandes uttryckliga godkännande. Vid några tillfällen har det varit aktuellt att ta upp något svårt med någons chef och då har jag använt en av tre olika modeller.
• Coacha personen att ta upp det själv och kanske gå igenom vad som ska säjas och på vilket sätt det ska göras. Personligen tycker jag att det är den bästa vägen utan mellanhänder.
• Vi gör det tillsammans, dvs jag som coach kan inta olika roller. Antingen som den som finns som stöd och den som coachas har huvudansvaret eller att vi alla tre samtalar om det aktuella ämnet.
• Jag som coach möter chefen och detta ska ha föregåtts av en diskussion om vad som ska tas upp och på vilket sätt. Jag tycker det är viktigt att inte ta upp annat som förekommit i coachingen än det vi är överens om.
Framför allt ska den som blir coachad kunna känna sig trygg att kunna ta upp vad som helst i coachingen utan att det ska komma fram ’bakvägen’. Denna kärnkompetens är förutsättningen för kärnkompetensen förtroende.

Kolla in fråga 4 under fliken Drömresan!

Coachande förhållningssätt

Du kan ha ett coachande förhållningssätt utan att vara coach.
Att se varje persons fulla potential och se personens möjligheter är en grundläggande inställning för att ha ett coachande förhållningssätt. Tänk dig att du sitter bland en grupp människor. Tänk efter hur mycket samlade kunskaper och erfarenheter, som finns i där. Se vilka möjligheter som gruppen / människorna har. Se bortom de vanliga gränserna och du har ett coachande förhållningssätt.

En annan grundbult är utforskandet. Använd frågor och gräv djupare i de svar som kommer. ’Vad handlar det här om egentligen?’ är en mycket användbar fråga. Frågorna bör vara öppna, d v s inte frågor som kan besvaras med ja eller nej. De stoppar flödet och begränsar fortsatt utforskande. Att alltid börja med vad, när, hur, vem, vilket/vilka gör frågorna öppna. Däremot blir varför något man oftast försvarar sig mot och stör flödet.

När det gäller att komma till resultat och få något gjort, är det viktigt att den som ska utföra ’jobbet’, i möjligaste mån kan besvara frågorna vad, hur och när. Vad ska göras – oftast vet personen själv vad som behöver utföras. Lita på att man förstår och ser det. Men fråga också hur det ska göras. Ibland är det lättare att säja vad som ska göras än att veta hur det ska göras. Viktigt är också att fråga när det ska bli gjort. I det ligger ett åtagande och sannolikheten att det ska bli utfört ökar väsentligt.

Hur kan man använda det coachande förhållningssättet?
Jag träffade en coach, som berättade att hon alltid använde det vid anställningsintervjuer och referenstagning. Det blir ett annat djup i samtalen och båda parter känner sig mycket nöjda efteråt. Att vara nyfiket intresserad och förväntansfull inför det svar som kommer och hela tiden utgå från personen, dess kapacitet och möjlighet är en bra början.

Tänk efter i vilka situationer du kan använda dig av ett coachande förhållningssätt.

Kolla in fråga 3 under fliken Drömresan!

Hur kan jag använda coaching i vardagen

Om du har en ’coachande hållning’ d v s förutsätter att alla dina medmänniskor har resurser att klara av det som möter dem, har du redan där behållning av sättet att vara. Om du dessutom inte talar om för folk vad de ska, borde eller måste göra – ja då har du kommit långt. Det är inte alltid enkelt men det ger resultat i långa loppet.

Jag hade en kvinna på utbildningen om hur man coachar individuellt i grupp. Hon berättade att hon hade en väninna, som jämt och ständigt ringde henne om allt möjligt. Frågade om råd och i övrigt påverkade den här kvinnan, så att hon helt enkelt inte ville prata med henne längre. Men så hade hon ju lärt sig att ställa frågor var mycket effektivt och det var vad hon gjorde nästa gång väninnan ringde. Inga tips, råd eller åsikter om vad kvinnan själv tyckte utan bara frågor. Skillnaden var uppenbar. Hon kände sig inte utsugen eller slut och trött på väninnan och väninnan tackade henne för ett fantastiskt bra samtal. Snacka om vändning.

På jobbet kan man också ställa frågor i stället för att tala om för folk hur man bör eller inte bör göra och inte minst våra barn. De har mycket större resurser än vi som föräldrar, lärare och andra vuxna tror. Fråga dem och bli förvånad över svaren.

Använd frågor. Inte manipulerande frågor, där du själv har en excellent lösning utan utforskande, intresserade frågor.

Kolla in fråga 2. under fliken Drömresan!

Håll varandra högt!

Alla har vi haft någon fantastisk lärare under vår skoltid – som har varit uppmuntrande, full av respekt för sina elever och som verkligen ’sett’ både dig och de andra. Hur kändes det? Säkert har vi också haft en lärare, som har ’förminskat’ dig. En lärare som inte förväntade sig något utan såg eleverna som ’hopplösa’. Fundera över hur dessa två typer av lärare påverkade dig. De flesta lärare och människor är en mix av de bägge sorterna.

Som coach håller jag alltid personen högt och förväntar mig mycket mer än personen själv gör (och ändå kommer jag inte upp till personens fulla potential). Vad skulle ha hänt med dig om din första chef hade sett din fullaste potential? Var hade du varit idag?

Många chefer som vill bli coachade, vill ha hjälp att motivera någon speciell medarbetare, eller vill hitta lösningen på ett ’personalproblem’, som det så vackert heter. Ibland har vi jobbat med chefens inställning till den här personen. Situationen kan förändras avsevärt bara genom att ’hålla någon högt’.
Tänk på någon som du ser som ’hopplös’ (många gånger kommer våra barn i synfältet) – uppvärdera personen – fördubbla det och verkligen känn hur din syn på personen ifråga förändras. Ge akt på vad som händer . . . .

Kolla in fråga 1. under fliken Drömresan!

Egen agenda

En coach får aldrig ha en egen agenda. Inte ens en halv egen agenda. Jag skall förklara. Det gäller att följa kunden och hela tiden utgå från hans/hennes situation. Har jag själv varit med om något liknande, har jag ändå aldrig samma omständigheter och erfarenheter och jag är en annan person. Jag kan aldrig låna ut mina glasögon till någon annan – de passar inte! Jag tycker att jag ser glasklart men så blir det inte för den som lånar mina glasögon.

När jag skulle certifiera mig första gången (ACC, Associate Certified Coach via ICF, läs mer ( http://www.icfsverige.se eller http://www.coachfederation.org ) fick jag en kund, som ville hitta balans i livet. Hon berättade att hon hade två små barn, man och ett mycket stimulerande arbete men med många resor i jobbet. Då fäller jag den minst coachande kommentar som finns – ’ja det vet jag hur det är!’ Tror du jag blev godkänd – nej absolut inte! Jag fick lära mig läxan den svåra vägen – men jag lärde mig den och föll inte mera för frestelsen att ge mina råd. (Jag fick göra ett omtest och den gången gick det mycket bättre!)

Med halv egen agenda menar jag när man ställer en fråga och själv har ett bra svar, det blir en manipulerande fråga. Även här har jag ett exempel, som jag inte är särskilt stolt över. Jag ställde en fråga och fick ett svar men inte det jag tänkte. Så jag frågade på nytt ‘finns det nåt annat sätt att göra detta på’ och fick ett nytt svar men fortfarande inte det jag tänkte på. Fyra gånger fick jag nya förslag och till slut besinnade jag mig. Vem är jag att tro att min lösning är den bästa – här kommer fyra bra förslag som passar den här personen alldeles utmärkt!

Coaching beyond your dreams – drömresan!

Varje vecka kommer jag dessutom ta er med på DRÖMRESAN!! Spännande eller hur!  Mitt liv har bestått av väldigt många resor och jag vet hur mycket man lär sig och upplever på en resa vare sig den .är lång eller kort.

Om du har en dröm (har du ingen får du hitta din dröm) så kommer jag med frågor och uppgifter coacha dig närmare din dröm. Resultatet brukar bli att några kommer en bra bit på väg, andra når sin dröm och några kommer ännu längre än sin dröm  ’Coaching beyond your dreams’.

Coaching inspirerar till att uppnå önskade resultat!

”Welcome to the modern world” sa min svärson när jag införskaffade min första vattenkokare. Sen dess har jag gått vidare och försöker vara en del av den digitala världen. Så nu startar jag min blogg som jag kallar ’Coaching beyond your dreams’.

I den vill jag förmedla mina kunskaper och erfarenheter från ett långt liv, arbetsliv och coachliv med betoning på min tid som coach de senaste 13 åren. Framförallt kommer jag att ta upp vad professionell coaching består av – de 11 coachkompetenserna, olika sätt att coacha på och särskilt – hur man ’lätt’ kan åstadkomma perspektivbyte på de situationer man står inför.

Så håll ögonen öppna,  lär och begrunda hur du kan göra ett coachande förhållningssätt till ditt – precis som jag hittat mitt sätt att coacha andra på.

Jag välkomnar en dialog med dig som min läsare och hoppas att du ska få något till livs.